วัสดุก่อสร้าง สหสินไทย SCG ซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ท ประตู หน้าต่าง ปูน หลังคา คอนกรีตผสมเสร็จ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot

dot
dot


  [Help]
dot


Windsor
e co value scg
ศูนย์บริการคอตโต้ cotto


ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ

 

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

 

กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง บริษัท นวการค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด และ/หรือ บริษัท สหสินไทย ค้าวัตถุก่อสร้าง จำกัด และ/หรือ บริษัท ดรีมเวอร์คส์ แฟบริคเคเตอร์ จำกัด และ/หรือ บริษัท ดรีมเวอร์คส์ พลัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าทุกชนิด ยกเว้น กรณีที่สินค้าดังกล่าว เกิดความผิดพลาดจากกระบวนการผลิต และการขนส่งเท่านั้น โดยสามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นสินค้าประเภทเดียวกันได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า ยกเว้น กรณีสินค้าสั่งผลิต
หมายเหตุ
1.ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้า ได้ดังนี้
   เปลี่ยนสินค้าด้วยตนเอง โดยนำหลักฐานการสั่งซื้อ พร้อมกับสินค้า ติดต่อได้ที่บ.นวการค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด และ/หรือ บริษัท สหสินไทย ค้าวัตถุก่อสร้าง จำกัด และ/หรือ บริษัท ดรีมเวอร์คส์ แฟบริคเคเตอร์ จำกัด และ/หรือ บริษัท ดรีมเวอร์คส์ พลัส จำกัด
2.การรับคืนสินค้า บริษัท นวการค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด และ/หรือ บริษัท สหสินไทย ค้าวัตถุก่อสร้าง จำกัด และ/หรือ บริษัท ดรีมเวอร์คส์ แฟบริคเคเตอร์ จำกัด และ/หรือ บริษัท ดรีมเวอร์คส์ พลัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าทุกชนิด ยกเว้น กรณีที่ทางบริษัท นวการค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด และ/หรือ บริษัท สหสินไทย ค้าวัตถุก่อสร้าง จำกัด และ/หรือ บริษัท ดรีมเวอร์คส์ แฟบริคเคเตอร์ จำกัด และ/หรือ บริษัท ดรีมเวอร์คส์ พลัส จำกัด ไม่มีสินค้าดังกล่าวในการเปลี่ยนให้กับลูกค้า โดยบริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้าภายใน 7 - 15 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าจากลูกค้า
   2.1 กรณีลูกค้าชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต : คืนเงินเข้าบัญชีลูกค้า
   2.2 กรณีลูกค้าชำระค่าสินค้าโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
      - ลูกค้าคืนสินค้าด้วยตนเอง : คืนเงินสดให้ลูกค้า
3.ขอสงวนสิทธิ์ ราคาสินค้า คือ ราคา ณ วันที่แจ้งยืนยันการสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง website homesolutioncenter.co.th
4.แนะนำให้ลูกค้าปรึกษาเจ้าหน้าที่ ก่อนทำการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าใดๆ โดยติดต่อได้ที่ เจ้าหน้าที่ Call center โทร. 08 1846 3734 ( ทุกวัน เวลา 08.00 น. – 18.00 น.) หรือแจ้งรายละเอียดสินค้าที่ต้องการผ่านทาง email : wecare@sahasinthai.co.th กรุณานำหลักฐานต่อไปนี้มายื่น เพื่อใช้เป็นหลักฐานการเปลี่ยนสินค้า
     - ป้ายที่อยู่จากบ.ไปรษณีย์ไทยบนกล่องพัสดุ
     - ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
     - Pay in/Bank slip หลักฐานการโอนเงินจากธนาคาร หรือเอกสารอีเมล์ยืนยันการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
 
 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า 

 

1.      บริษัทฯ ขอรับประกันสินค้าตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้านั้นๆ         
2.      บริษัทฯ  ขอรับประกันเฉพาะความชำรุดบกพร่องซึ่งเกิดจากใช้สินค้าตามปกติ แต่ไม่รวมถึงการใช้สินค้า 
         ในทางที่ผิดหรือไม่ได้ดูแลบำรุงรักษาสินค้าที่ดีพอสมควร
3.      บริษัทฯ ไม่รับประกันส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่นๆ  ซึ่งสึกหรอไปตามสภาพการใช้งานตามปกติ
4.      บริษัทฯ ไม่รับประกันในกรณี
          ก. ใช้สินค้าในทางผิดจุดประสงค์ที่ออกแบบไว้  หรือใช้งานต่อเนื่องกันนานเกินสภาพการใช้งานที่ควรจะเป็น
          ข. มีการดัดแปลง  ต่อเติม  แก้ไข  ซ่อมแซม  โดยช่างที่มิใช่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ
          ค. รอยขีดข่วน สนิม รอยบุบสลาย ที่เกิดขึ้นจากการถูกกระทบ ตกกระแทก ถูกเคมีบางชนิด ภัยธรรมชาติ
              หรือเก็บไว้ในอุณหภูมิสูงเกินไป หรือจากสภาพการใช้งาน หรือสิ่งแวดล้อมอันเป็นปกติของเครื่องใช้ทั่วไป
5.      บริษัทฯ ขอรับประกันให้แก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าโดยตรงจากบริษัทฯ หรือตัวแทนเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯจะ
         ไม่รับประกันสินค้าที่ใช้แล้วซึ่งผู้ซื้อขายทอดให้บุคคลที่สามและอื่นๆ
6.      การรับประกันจะมีผลบังคับก็ต่อเมื่อ  ลูกค้าได้จัดส่งบัตรลงทะเบียนการรับประกันที่ถูกต้องสมบูรณ์  คืนบริษัทฯ
         ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ  หรือตัวแทนจำหน่าย
 

 การรับเรื่องร้องเรียน

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต

ทาง www.homesolutioncenter.co.th จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้

และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ

ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

 

รายละเอียดการดำเนินการ

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สมารถติดต่อได้และส่งมายัง www.homesolutioncenter.co.th หรือ ช่องทาง ดังต่อไปนี้
 
1. ทางโทรศํพท์ (Call Center) ผ่านเลขหมาย 08 1846 3734 เวลาทำการ ทุกวัน เวลา 08.00 น. - 17.00 น. 
2. ทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ E-mail address : wecare@sahasinthai.co.th 
3. ทางจดหมาย (Mall) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน : บริษัท นวการค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด และ/หรือ บริษัทฯในเครือ 
   ที่อยู่เลขที่ 52/2 ถนนปทุมสามโคก ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000
 
เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางลูกค้า ทางบริษัทฯ จะดำเนินการตอบกลับภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับร้องเรียน
 
 ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ