วัสดุก่อสร้าง สหสินไทย SCG ซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ท ประตู หน้าต่าง ปูน หลังคา คอนกรีตผสมเสร็จ HR Policy สหสินไทย ร่วมงานกับเรา นายช่างดี ช่าง มืออาชีพ Home Solution Center ซีเมนต์ไทย โฮมมาร์ท HomeMart วัสดุตกแต่ง วัสดุก่อสร้าง ปัญหาเรื่องบ้าน scg สหสินไทย ตราช้าง ปูนช้าง ปูนเสือ
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot

dot
dot


  [Help]
dot


Windsor
e co value scg
ศูนย์บริการคอตโต้ cotto


นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

เพราะหัวใจของธุรกิจ คือ “เพื่อนร่วมงาน” บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาจุดแข็งและดูแลบุคลากรให้มีความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการทำงานแบบมืออาชีพบนพื้นฐานการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัว และเสริมสร้างทักษะการทำงาน ความรู้ทางผลิตภัณฑ์และการให้บริการ การสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน รวมถึงการเน้นการสื่อสารที่เปิดเผยและมอบโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงานแก่พนักงานอย่างดี โดยสามารถแบ่งเป็นลักษณะสำคัญ ดังนี้การพัฒนาบุคลากร สหสินไทย ซีเมนต์ไทย โฮมมาร์ท ร่วมงานกับเราการพัฒนาบุคลากรarticle

การพัฒนาบุคลากร ในการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ จะเน้นความสำคัญโดยแบ่งเป็นด้านต่างๆ คือ...

ความเป็นธรรมและความพึงพอใจ ร่วมงาานกับเรา สหสินไทย ซีเมนต์ไทย โฮมมาร์ทความเป็นธรรมและความพึงพอใจarticle

บริษัทฯ มีการบริหารและการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม คือ มีการพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้แบบประเมินผลตามที่บริษัทกำหนดอย่างน้อยปีละ  2 ครั้ง โดยพิจารณาจาก...

 

การเปิดกว้างและมอบโอกาส ร่วมงานกับเรา สหสินไทย ซีเมนต์ไทย โฮมมาร์ทการเปิดกว้างและมอบโอกาสarticle

ด้านการศึกษา บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาของพนักงาน คือ พนักงานสามารถลาศึกษาต่อ หรือการให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและความสามารถ...

การสร้างความปลอดภัยในการทำงาน ร่วมงานกับเรา สหสินไทย ซีเมนต์ไทย โฮมมาร์ท ปูนช้าง ตราช้าง ปูนเสือการสร้างความปลอดภัยในการทำงานarticle

เป็นนโยบายที่ผู้บริหารต้องการส่งเสริมให้พนักงานมีการเตรียมพร้อมและปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกต่างๆ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ร่วมงานกับเรา สหสินไทย ซีเมนต์ไทย โฮมมาร์ท ตราช้าง วัสดุก่อสร้างตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครarticle

บริษัทฯ จึงต้องการเพื่อนร่วมงานที่มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน โดยมีคุณสมบัติการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม มีจิตวิญญาณการบริการ ตลอดจนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองเพื่อส่วนรวม

1
[Go to top]