ซิก้าการ์ด 715-W

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

ซิก้าการ์ด 715-W
น้ำยาทำความสะอาดเชื้อราและตะไครน้ำ ชนิดมีน้ำมันเป็นส่วนประกอบ
ยีห้อ : Sikaขนาดบรรจุ  : 500 มล./ขวด

สินค้าสั่งจากโรงาน เช็คสินค้าและราคาก่อนการสั่งซื้อ
*ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง*

455฿

ซิก้าการ์ด 715-W

ซิก้าการ์ด 715-W

ขอมูลผลิตภัณฑ

 • เคมีพื้นฐาน : ของเหลวที่มีน้ําเปนสวนประกอบและมีสวนผสมของสารลดแรงตึงผิวประเภทไมใช ไอออนและไอออนบวก) ซิลิเกต และสารแยกตัว
 • กลิ่น : มีกลิ่นออนๆ
 • ความหนาแนน 1.017 กรัม/ลบ.ซม. ที่อุณหภูมิ 20 O C
 • คาความเปนกรด-ดาง(pH) : 11.4
 • วิธีการทํางาน :  ทาดวย แปรง หรือฟองน้ําหรือ สเปรย Sikagard® -715W ลงบนพื้นผิวที่ตองการทํา ความสะอาด ทิ้งไวประมาณ 5-10 นาที จากนั้นใชน้ําลางทําความสะอาดอีกครั้งเพื่อ กําจัดคราบสกปรกใหหมดหรือสําหรับคราบสกปรกที่ติดแนน ใหทําซ้ําอีกครั้ง
 • อุณหภูมิสิ่งแวดลอม : หามทํางานในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ํากวา +5 O C
 • ขอมูลความปลอดภัย :  Sikagard® -715W เปนผลิตภัณฑที่ไมมีอันตรายในการใชงานกรุณาดูขอมูลเพิ่มเติม ไดจาก เอกสารขอมูลความปลอดภัย
 • ขอมูลสําคัญ : ไมระบุหัวขออยูในขอกําหนดของ EU ควรระวังเมื่อเขาใกลกับสารประเภทดางอยางออน รายละเอียดเรื่องขอมูลความปลอดภัย และขอควรระวังของผลิตภัณฑ เชน ลักษณะ ทางกายภาพ ความเปนพิษ ขอมูลทางดานนิเวศน สามารถอานไดจากเอกสารขอมูล ความปลอดภัย

การใช้งาน

sikagard-715W ซิก้าการ์ด-715 ดับเบิ้ลยู เหมาะสำหรับการใช้งานขจัดคราบตะไคร่น้ำ เชื้อรา และคราบสกปรกต่าง ๆ บนพื้น ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ตัวอย่างเช่น

 • ผ้าใบ
 • หลังคา
 • รางน้ำฝน
 • พื้นบริเวณหน้าบ้าน
 • เฉลียง และหน้ามุข
 • ผนัง
 •  พื้น
 • ผ้าบังแดด
 • กรอบหน้าต่างที่ทำจากไม้ และพลาสติก
 • บนหินตกแต่ง, ป้ายชื่อในสุสาน

คุณประโยชน์

 • เป็นของเหลวที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบมีคุณสมบัติในการทำความสะอาดได้ดีเยี่ยมทั้งบนพื้นผิวที่เรียบ และขรุขระ
 • มีคุณสมบัติในการแทรกซึมเข้าสู่พื้นผิวได้ดี และมีพลังการกำจัดความสูง
 • สามารถสลายตัวได้เองตามธรรมชาติตาม DIN 29888
 • ไม่มีสารทำละลายที่เป็นสารอินทรีย์เป็นส่วนประกอบ
 • ไม่มีฟอสเฟต
 • ไม่มีไอระเหยที่เป็นอันตราย หรือระคายเคือง จึงไม่เป็นอันตรายหากต้องการใช้ภายในอาคาร
 • สามารถใช้ได้กับวัสดุก่อสร้างชนิดต่าง ๆ เช่น อิฐ หินธรรมชาติ, คอนกรีต และไม้ อลูมิเนียม เหล็ก เหล็กที่มีคุณภาพสูง แผ่นดีบุก รวมถึงพลาสติก ยาง หรือพื้นผิวที่เคลือบชักเงา
 • ไม่ก่อให้เกิด รอยด่าง หรือคราบบนพื้นที่ทำความสะอาด

สี : ไม่มีสี

ขนาดบรรจุ : 500 มล./กระป๋อง, 12 กระป๋อง/กล่อง, 864 กระป๋อง/พาเล็ท  ,5 ลิตร/แกลลอน

ปริมาณการใช้งาน : 1 ลิตร/พื้นที่ 10-13 ตร.ม.

การเก็บรักษา:ป้องกันจากความเย็นจัด เก็บในบริเวณที่เหมาะสม

ระยะเวลาหมดอายุของสินค้า:24 เดือนนับจากวันผลิต (ในสภาพดี ภาชนะไม่ถูกทำลาย หรือเปิดใช้งานก่อน)

นโยบายคุณภาพ

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่น และเห็นความสำคัญในการจัดการระบบคุณภาพ ด้านการส่งมอบสินค้า และการบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับที่จะร่วมกันรักษาระบบจัดการคุณภาพและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันเราคำนึงถึงชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายส่วนกลาง และกฎหมายท้องถิ่น

บริษัทกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้สำเร็จตามนโยบายดังต่อไปนี้

 1. การส่งมอบที่ตรงเวลา
 2. การรักษาคุณภาพให้คงที่
 3. การควบคุมต้นทุน
 4. การให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 5. การปรับปรุง และพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และการจัดการขบวนการทำงานเพื่อให้ง่าย และรวดเร็ว ลดความซับซ้อน

 นโยบายสิ่งแวดล้อม

 • ทุ่มเทอย่างต่อเนื่องที่จะป้องกันสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษและลดผลกระทบทางสภาพแวดล้อม อันประกอบไปด้วยอากาศเป็นพิษ น้ำเสีย ฝุ่นละออง ของเสียจากการอุปโภค บริโภค และการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านระบบการจัดการที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า
 • ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายแห่งประเทศไทย และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
 • ประชาสัมพันธ์ นโยบายสิ่งแวดล้อมสู่พนักงานและเปิดเผยต่อสาธารณชน
 • กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ในการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทบทวน วางแผน และการควบคุมการปฏิบัติงาน เป็นประจำ

ซิก้าฉลองครบรอบ 100 ปี ในปี พ.ศ. 2553 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และแนวทางแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ และความมุ่งมั่นที่มีต่อผู้ถือหุ้น ทำให้ซิก้าสามารถอยู่ในตลาดและเติบโตมาถึง 100 ปี
ปัจจุบันซิก้ามีบริษัทในเครือ 80 ประเทศทั่วโลก ด้วยพนักงานทั้งสิ้นมากกว่า 15,200 คน ที่ซิก้าหลักการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นข้อพิจารณาที่มีความสำคัญต่อการตัดสิน เนื่องจากหลักการเหล่านี้ คือหนทางในการเอาชนะความท้าทายในปัจจุบันและอนาคต ความท้าทายดังกล่าวเกิดจากแนวโน้มของโลก อันได้แก่ การบริหารจัดการน้ำ การอนุรักษ์พลังงาน หรือการปกป้องสภาพอากาศ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขและการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งสิ้น ความสำเร็จของกิจการขึ้นอยู่กับวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาดและเหมาะสมกับแนวโน้มดังกล่าว

สนใจติดต่อสั่งซื้อสินค้า sikagard-715W ซิก้าการ์ด-715 ดับเบิ้ลยู ราคาถูก จากผู้ผลิต บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด เรามีสินค้าsikagard-715W ซิก้าการ์ด-715 ดับเบิ้ลยู พร้อมส่ง สั่งง่าย ส่งไว ทั่วประเทศ โทรเลยวันนี้ 09-5718-9191 หรือสามารถเช็คราคาสินค้า ได้ที่ www.buildingmaterial.co.th หรือติดตามการเคลื่อนไหว ข่าวสาร เกี่ยวกับ sikagard-715W ซิก้าการ์ด-715 ดับเบิ้ลยู. หรือ ผู้ผลิต บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัดได้ที่เว็บไซต์ของเรา ได้ฟรี

ข้อดีของการซื้อsikagard-715W ซิก้าการ์ด-715 ดับเบิ้ลยู กับเรา www.buildingmaterial.co.th

– ใส่ใจในคุณ เพราะเราใส่ใจในคุณ เราจึงเพิ่มกลุ่มสินค้าบางกลุ่มที่ตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าเฉพาะราย เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ (Elder care)

– การให้คะแนน (ติดดาว)และข้อแนะนำ สำคัญสำหรับเรา โปรดอย่าเบื่อในการสะท้อนความรู้สึกที่คุณมีต่อเรา สิ่งที่ท่านต้องการ ส่งที่ท่านคิดโปรดนำเสนอต่อเรา เป็นสิ่งที่เราต้องการเรียนรู้ พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยท่านเพียงแจ้งสิ่งที่ท่านต้องการ ทุกคำถามหรือทุกข้อเสนอแนะ ทุกเรื่องราว จะเป็นบทสะท้อนให้เราพัฒนาตัวเราเพื่อท่าน โปรดให้โอกาสเราปรับปรุงเพื่อท่าน ท่านอย่างเพิ่งท้อไปกับเรานะครับ

– เราพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าด้วยเครือข่ายขนส่งท้องถิ่น พันธมิตรร้านค้า NIM Express, SCG YAMATO Express, KERRY Express ปัจจัยขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า สถานที่ตั้ง เรามีบริการด่วนพิเศษ** โดยจัดส่งด้วยรถมอร์เตอร์ไซค์หรือรถแท๊กซี่หรือรถรับจ้างอื่น ๆ ด้วยการเก็บเงินปลายทาง ในกลุ่มสินค้าบริการพิเศษนอกเวลาทำการ เพื่อให้ท่านได้ส่งมอบงานได้อย่างทันท่วงที

**บริการด่วนพิเศษ เริ่มในพื้นที่กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และเรามุ่งมั่นที่จะขยายพื้นที่การให้บริการไปพร้อมกับเสียงสะท้อนจากคุณ

**บริการด้วยพิเศษ เริ่มเวลา 07.00-23.00 น.(เวลาปิดรับการให้บริการ)

– เราให้บริการประมาณราคาแก่ท่าน โดยท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มที่เราได้ให้ไว้ได้ อนึ่งสินค้าที่ไม่มีในเว็บ เราจะพยายามหาราคามาให้ท่าน **เริ่มแรก ประมาณราคาเฉพาะกลุ่มวัสดุก่อสร้าง

– ได้ราคายุติธรรม ส่งสินค้าตามกำหนด ไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องหารถขนส่ง ไม่ต้องหาช่าง ให้ความสะดวก ประหยัดเวลา

 

Specification: ซิก้าการ์ด 715-W

น้ำหนัก 0.5 kg

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “ซิก้าการ์ด 715-W”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

 

ติดต่อเรา : HOMESOLUTIONCENTER CONTACT CENTER

 

Homesolutioncenter
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart