ซิก้าดัวร์-31 ซีเอฟ นอร์มอล

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

ซิก้าดัวร์-31 ซีเอฟ นอร์มอล 2 กก.
กาวอีพ๊อกซี่คุณภาพสูง สำหรับงานเสียบเหล็ก และเชื่อมประสาน
ขนาดบรรจุ 2 กก
ปริมาณการใช้งาน : ขึ้นอยู่กับขนาดของเหล็กที่จะยึด และรูเจาะเสียบเหล็ก
*ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง*

540฿

ล้างค่า

ซิก้าดัวร์-31 ซีเอฟ นอร์มอล

อีพ็อกซี่สําหรับงานเสียบเหล็กและเชื่อมประสานประเภทธิโซโทรปค (Thixotropic) ชนิด 2 สวนผสม

คุณลักษณะ

Sikadur® – 31 CF Normal เปนอีพ็อกซี่ไมมีสวนผสมของตัวทําละลาย ประเภทธิโซโทรปค ชนิด 2 สวนผสม ประกอบดวย อีพ็อกซี่เรซิ่นกับสารเติม แตงพิเศษ ทนตอความชื้น ใชไดดีที่อุณหภูมิระหวาง +10°C ถึง +30°C สามารถใชเปนกาว และมอรตารในการซอมได

การใชงาน

ใชเปนวัสดุกาวยึดติดในงานโครงสราง สําหรับ

 • ชิ้นงานคอนกรีต
 • หินธรรมชาติที่มีความแข็ง
 • กระเบื้อง,ไฟเบอรซีเมนต
 • มอรตาร, อิฐกอ, งานกออิฐ
 • เหล็ก,อลูมิเนียม
 • ไม้
 • โพลีเอสเตอร,อีพ็อกซี่
 • แกว ใชเปนมอรตาสําหรับการซอมและกาวยึดติด
 • งานขอบและมุม  งานอุดรูและชองวางตาง ๆ
 • ใชงานในแนวดิ่ง และงานเหนือศรีษะ ใชอุดรอยตอ และปดรอยแตกราว
 • อุดรอยตอ และใชซอมรอยแตกบิ่นตามขอบมุม

คุณประโยชน

Sikadur® -31 CF Normal มีประโยชนดังนี้

 • ใชงานงาย และสะดวกในการใช
 • ใชไดทั้งกับพื้นผิวที่แหงและชื้น
 • มีแรงยึดเกาะดีเยี่ยมสําหรับงานกอสราง
 • กําลังของวัสดุสูง
 • เปนสารประเภทธิโซโทรปค: ไมเกิดการยอยเมื่อใชในแนวดิ่งและงานเหนือศรีษะ
 • ไมมีสวนผสมของตัวทําละลาย
 • ไมเกิดการหดตัว เมื่อแหงและแข็งตัว
 • สวนผสมมีสีแตกตางกัน
 • ไมตองมี primer
 • รับกําลังประลัยไดสูงและรวดเร็ว
 • ใหผิวหนาที่ทนตอการขัดสีไดมาก
 • น้ําและความชื้นไมสามารถซึมผานได

มาตรฐาน

ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C881 M-02, ประเภท 1,เกรด 3,คลาส B+C ทดสอบตามมาตรฐาน EN 1504-4 Sikadur® -31 CF Normal 2/5

สี

 • สวนผสม A : สีขาว
 • สวนผสม B : สีเทาดํา
 • สวนผสม A+B : สีเทา

ขนาดบรรจุ

 • 1 กก./ชุด (A+B) (12 ชุด/กลอง)
 • 2 กก./ชุด (A+B)

การเก็บรักษา

เก็บไดนาน 24 เดือนนับจากวันผลิตในภาชนะบรรจุเดิมที่ปดสนิท เก็บไวในที่แหง อุณหภูมิระหวาง +5O C ถึง +30O C และเก็บในที่รม ไมถูกแสงแดดโดยตรง

ขอมูลเชิงเทคนิค เคมีภัณฑพื้นฐาน  : อีพ็อกซี่เรซิ่น

ความหนาแนน :  1.90 ± 0.1 กก./ลิตร (สวนผสม A+B ที่อุณหภูมิ +23O C)

Sag flow : ไมเกิดการยอย, ไหลในแนวดิ่ง ที่ความหนาไมเกิน 15 มม. (ตามมาตรฐาน EN 1799)

ความหนาตอชั้น

ความหนาสูงสุด 30 มม. ในกรณีที่ใชเปนจํานวนมาก ไมควรผสมในคราวเดียวควรใชใหหมดทีละบรรจุภัณฑ จึงเริ่มทําการผสมใหมเพื่อหลีกเลี่ยงและลดการสูญเสีย และทําใหมีระยะเวลาใน การทํางานพอเพียง

นโยบายคุณภาพ

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่น และเห็นความสำคัญในการจัดการระบบคุณภาพ ด้านการส่งมอบสินค้า และการบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับที่จะร่วมกันรักษาระบบจัดการคุณภาพและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันเราคำนึงถึงชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายส่วนกลาง และกฎหมายท้องถิ่น

บริษัทกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้สำเร็จตามนโยบายดังต่อไปนี้

 1. การส่งมอบที่ตรงเวลา
 2. การรักษาคุณภาพให้คงที่
 3. การควบคุมต้นทุน
 4. การให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 5. การปรับปรุง และพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และการจัดการขบวนการทำงานเพื่อให้ง่าย และรวดเร็ว ลดความซับซ้อน

 นโยบายสิ่งแวดล้อม

 • ทุ่มเทอย่างต่อเนื่องที่จะป้องกันสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษและลดผลกระทบทางสภาพแวดล้อม อันประกอบไปด้วยอากาศเป็นพิษ น้ำเสีย ฝุ่นละออง ของเสียจากการอุปโภค บริโภค และการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านระบบการจัดการที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า
 • ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายแห่งประเทศไทย และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
 • ประชาสัมพันธ์ นโยบายสิ่งแวดล้อมสู่พนักงานและเปิดเผยต่อสาธารณชน
 • กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ในการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทบทวน วางแผน และการควบคุมการปฏิบัติงาน เป็นประจำ

สนใจติดต่อสั่งซื้อสินค้า Sikadur -31 CF Normal (ซิก้าดัวร์-31 ซีเอฟ นอร์มอล)2 กก. ราคาถูก จากผู้ผลิต บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด เรามีสินค้าSikadur -31 CF Normal (ซิก้าดัวร์-31 ซีเอฟ นอร์มอล)2 กก. พร้อมส่ง สั่งง่าย ส่งไว ทั่วประเทศ โทรเลยวันนี้ 09-5718-9191 หรือสามารถเช็คราคาสินค้า ได้ที่ www.buildingmaterial.co.th หรือติดตามการเคลื่อนไหว ข่าวสาร เกี่ยวกับ Sikadur -31 CF Normal (ซิก้าดัวร์-31 ซีเอฟ นอร์มอล)2 กก. หรือ ผู้ผลิต บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัดได้ที่เว็บไซต์ของเรา ได้ฟรี

ข้อดีของการซื้อSikadur -31 CF Normal (ซิก้าดัวร์-31 ซีเอฟ นอร์มอล)2 กก. กับเรา www.buildingmaterial.co.th

– ใส่ใจในคุณ เพราะเราใส่ใจในคุณ เราจึงเพิ่มกลุ่มสินค้าบางกลุ่มที่ตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าเฉพาะราย เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ (Elder care)

– การให้คะแนน (ติดดาว)และข้อแนะนำ สำคัญสำหรับเรา โปรดอย่าเบื่อในการสะท้อนความรู้สึกที่คุณมีต่อเรา สิ่งที่ท่านต้องการ ส่งที่ท่านคิดโปรดนำเสนอต่อเรา เป็นสิ่งที่เราต้องการเรียนรู้ พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยท่านเพียงแจ้งสิ่งที่ท่านต้องการ ทุกคำถามหรือทุกข้อเสนอแนะ ทุกเรื่องราว จะเป็นบทสะท้อนให้เราพัฒนาตัวเราเพื่อท่าน โปรดให้โอกาสเราปรับปรุงเพื่อท่าน ท่านอย่างเพิ่งท้อไปกับเรานะครับ

– เราพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าด้วยเครือข่ายขนส่งท้องถิ่น พันธมิตรร้านค้า NIM Express, SCG YAMATO Express, KERRY Express ปัจจัยขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า สถานที่ตั้ง เรามีบริการด่วนพิเศษ** โดยจัดส่งด้วยรถมอร์เตอร์ไซค์หรือรถแท๊กซี่หรือรถรับจ้างอื่น ๆ ด้วยการเก็บเงินปลายทาง ในกลุ่มสินค้าบริการพิเศษนอกเวลาทำการ เพื่อให้ท่านได้ส่งมอบงานได้อย่างทันท่วงที

**บริการด่วนพิเศษ เริ่มในพื้นที่กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และเรามุ่งมั่นที่จะขยายพื้นที่การให้บริการไปพร้อมกับเสียงสะท้อนจากคุณ

**บริการด้วยพิเศษ เริ่มเวลา 07.00-23.00 น.(เวลาปิดรับการให้บริการ)

– เราให้บริการประมาณราคาแก่ท่าน โดยท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มที่เราได้ให้ไว้ได้ อนึ่งสินค้าที่ไม่มีในเว็บ เราจะพยายามหาราคามาให้ท่าน **เริ่มแรก ประมาณราคาเฉพาะกลุ่มวัสดุก่อสร้าง

– ได้ราคายุติธรรม ส่งสินค้าตามกำหนด ไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องหารถขนส่ง ไม่ต้องหาช่าง ให้ความสะดวก ประหยัดเวลา

Specification: ซิก้าดัวร์-31 ซีเอฟ นอร์มอล

ขนาด

1 กิโลกรัม, 2 กิโลกรัม

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “ซิก้าดัวร์-31 ซีเอฟ นอร์มอล”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

 

ติดต่อเรา : HOMESOLUTIONCENTER CONTACT CENTER

 

Homesolutioncenter
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart