ซิก้านอล น้ำยาผสมปูนทราย

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

ซิก้านอล น้ำยาผสมปูนทราย
น้ำยาผสมปูนทรายสำหรับปูนก่อ ปูนฉาบ (แทนปูนขาว) ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการยึดเกาะและการลื่นไหลตัวของปูนซีเมนต์ในงานก่ออิฐ ฉาบปูนให้ดีขึ้น
ขนาด : 5 ลิตร , 25 ลิตร , 200 ลิตร
ยีห้อ : Sika ซิก้า
*ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง*

339฿12,000฿

ล้างค่า

ซิก้านอล น้ำยาผสมปูนทราย

ซิก้านอล น้ำยาผสมปูนทราย

คุณลักษณะ

Sikanol® (ซิกานอล)เปนน้ํายาเพิ่มการลื่นไหลและสารกักกระจายฟองอากาศ (plasticize and airentrainer) ใชงานงายและใชไดทันที น้ํายาจะชวยเพิ่มการ ยึดเกาะ และการลื่นไหลตัวของปูนซีเมนต ทราย ใชในงาน กออิฐ ฉาบปูนใหดีขึ้น

การใช้งาน

ผสม Sikanol® ลงในน้ํากอนที่จะนํามาผสมกับปูนซีเมนตและทราย เพื่อใหได มอรตา คุณภาพสูง สําหรับ กออิฐ คอนกรีตบล็อก หรือในงาน ฉาบตกแตงผิว

คุณประโยชน

Sikanol® จะชวยลดความตึงผิวในมอรตาทําใหน้ําที่ใชผสมมีโอกาสทําปฏิกริยากับ ปูนซีเมนต หรือทราย ไดอยางสมบูรณ การปรับเพิ่มปริมาณทรายในสวนผสม มอรตาที่ไดจะยังคงมีคาการยึดเกาะ ในตัวเองดีเหมือนเดิม

 • ชวยเพิ่มความสามารถในการฉาบ
 • ทํางานงายขึ้น และเกิดความสูญเสียนอย
 • ทนตอสภาพอากาศเย็นจัดไดดี
 • ใหคากําลังดีขึ้น
 • การยึดเกาะสูง
 • เพิ่มความคงทน

ปริมาณการใชงาน : 0.03 – 0.2% โดยน้ําหนักของปูนซีเมนต (30 – 200 กรัม ตอซีเมนต 100 กิโลกรัม)

วิธีการใชงาน : ผสม Sikanol® ลงในน้ําสะอาด กอนผสม กับปูนซีเมนตและทราย

ขอแนะนําเพิ่มเติม

 • หากผสมปูนทรายดวยมือ อาจจะตองเพิ่มปริมาณ Sikanol® ในขณะผสม
 • ในกรณีที่ตองการใหมอรตาสําหรับการกออิฐมีคากําลังสูงๆ ควรตรวจเช็ค ปริมาณฟองอากาศ ในมอรตาอยางสม่ําเสมอ

สี : สีน้ำตาลใส

ขนาดบรรจุ : 5 ลิตร/แกลลอน, 4 แกลลอน/กล่อง, 120 แกลลอน/พาเลท ,25 ลิตร/ถัง, 32 ถัง/พาเลท,200 ลิตร

ความถวงจําเพาะ : 1.0 กก./ลิตร

การเก็บรักษา : เก็บไวไดนาน 1 ปใน ภาชนะบรรจุเดิมที่ปดสนิท และไมควรวางไวกลางแจงที่มี แสงแดดจัด

นโยบายคุณภาพ

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่น และเห็นความสำคัญในการจัดการระบบคุณภาพ ด้านการส่งมอบสินค้า และการบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับที่จะร่วมกันรักษาระบบจัดการคุณภาพและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันเราคำนึงถึงชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายส่วนกลาง และกฎหมายท้องถิ่น

บริษัทกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้สำเร็จตามนโยบายดังต่อไปนี้

 1. การส่งมอบที่ตรงเวลา
 2. การรักษาคุณภาพให้คงที่
 3. การควบคุมต้นทุน
 4. การให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 5. การปรับปรุง และพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และการจัดการขบวนการทำงานเพื่อให้ง่าย และรวดเร็ว ลดความซับซ้อน

 นโยบายสิ่งแวดล้อม

 • ทุ่มเทอย่างต่อเนื่องที่จะป้องกันสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษและลดผลกระทบทางสภาพแวดล้อม อันประกอบไปด้วยอากาศเป็นพิษ น้ำเสีย ฝุ่นละออง ของเสียจากการอุปโภค บริโภค และการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านระบบการจัดการที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า
 • ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายแห่งประเทศไทย และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
 • ประชาสัมพันธ์ นโยบายสิ่งแวดล้อมสู่พนักงานและเปิดเผยต่อสาธารณชน
 • กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ในการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทบทวน วางแผน และการควบคุมการปฏิบัติงาน เป็นประจำ

ซิก้า ประเทศไทย

 • บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532
 • บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง และกาวอุตสาหกรรม ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ บนพื้นที่ 17,000 ตร.ม โดยแบ่งเป็นส่วนการผลิต 2,500 ตร.ม และ คลังสินค้า 2,500 ตร.ม
 • บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัดเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ก่อสร้างบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับ ISO 9001 & 14001
  ได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001 ในปี 2537
  ได้รับประกาศนียบัตร ISO 14001 ในปี 2542
 • ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 300 คน และยอดขาย CHF 57 ล้าน (ปี 2558)

ซิก้าฉลองครบรอบ 100 ปี ในปี พ.ศ. 2553 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และแนวทางแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ และความมุ่งมั่นที่มีต่อผู้ถือหุ้น ทำให้ซิก้าสามารถอยู่ในตลาดและเติบโตมาถึง 100 ปี

ปัจจุบันซิก้ามีบริษัทในเครือ 80 ประเทศทั่วโลก ด้วยพนักงานทั้งสิ้นมากกว่า 15,200 คน

ที่ซิก้าหลักการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นข้อพิจารณาที่มีความสำคัญต่อการตัดสิน เนื่องจากหลักการเหล่านี้ คือหนทางในการเอาชนะความท้าทายในปัจจุบันและอนาคต ความท้าทายดังกล่าวเกิดจากแนวโน้มของโลก อันได้แก่ การบริหารจัดการน้ำ การอนุรักษ์พลังงาน หรือการปกป้องสภาพอากาศ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขและการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งสิ้น ความสำเร็จของกิจการขึ้นอยู่กับวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาดและเหมาะสมกับแนวโน้มดังกล่าว

สนใจติดต่อสั่งซื้อสินค้า SIKANOL (ซิก้านอล)น้ำยาผสมปูนทราย ราคาถูก จากผู้ผลิต บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด เรามีสินค้า  พร้อมส่ง สั่งง่าย ส่งไว ทั่วประเทศ หรือสามารถเช็คราคาสินค้า ได้ที่ www.buildingmaterial.co.th หรือติดตามการเคลื่อนไหว ข่าวสาร เกี่ยวกับSIKANOL (ซิก้านอล)น้ำยาผสมปูนทราย หรือ ผู้ผลิต บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัดได้ที่เว็บไซต์ของเรา ได้ฟรี

ข้อดีของการซื้อSIKANOL (ซิก้านอล)น้ำยาผสมปูนทราย กับเรา www.buildingmaterial.co.th

– ใส่ใจในคุณ เพราะเราใส่ใจในคุณ เราจึงเพิ่มกลุ่มสินค้าบางกลุ่มที่ตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าเฉพาะราย เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ (Elder care)

– การให้คะแนน (ติดดาว)และข้อแนะนำ สำคัญสำหรับเรา โปรดอย่าเบื่อในการสะท้อนความรู้สึกที่คุณมีต่อเรา สิ่งที่ท่านต้องการ ส่งที่ท่านคิดโปรดนำเสนอต่อเรา เป็นสิ่งที่เราต้องการเรียนรู้ พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยท่านเพียงแจ้งสิ่งที่ท่านต้องการ ทุกคำถามหรือทุกข้อเสนอแนะ ทุกเรื่องราว จะเป็นบทสะท้อนให้เราพัฒนาตัวเราเพื่อท่าน โปรดให้โอกาสเราปรับปรุงเพื่อท่าน ท่านอย่างเพิ่งท้อไปกับเรานะครับ

– เราพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าด้วยเครือข่ายขนส่งท้องถิ่น พันธมิตรร้านค้า NIM Express, SCG YAMATO Express, KERRY Express ปัจจัยขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า สถานที่ตั้ง เรามีบริการด่วนพิเศษ** โดยจัดส่งด้วยรถมอร์เตอร์ไซค์หรือรถแท๊กซี่หรือรถรับจ้างอื่น ๆ ด้วยการเก็บเงินปลายทาง ในกลุ่มสินค้าบริการพิเศษนอกเวลาทำการ เพื่อให้ท่านได้ส่งมอบงานได้อย่างทันท่วงที

**บริการด่วนพิเศษ เริ่มในพื้นที่กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และเรามุ่งมั่นที่จะขยายพื้นที่การให้บริการไปพร้อมกับเสียงสะท้อนจากคุณ

**บริการด้วยพิเศษ เริ่มเวลา 07.00-23.00 น.(เวลาปิดรับการให้บริการ)

– เราให้บริการประมาณราคาแก่ท่าน โดยท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มที่เราได้ให้ไว้ได้ อนึ่งสินค้าที่ไม่มีในเว็บ เราจะพยายามหาราคามาให้ท่าน **เริ่มแรก ประมาณราคาเฉพาะกลุ่มวัสดุก่อสร้าง

– ได้ราคายุติธรรม ส่งสินค้าตามกำหนด ไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องหารถขนส่ง ไม่ต้องหาช่าง ให้ความสะดวก ประหยัดเวลา

Specification: ซิก้านอล น้ำยาผสมปูนทราย

Size.

5 ลิตร/แกลอน, 25 ลิตร/ถัง, 200 ลิตร/ถัง

Dimensions
Weight ไม่ระบุ

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “ซิก้านอล น้ำยาผสมปูนทราย”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

 

ติดต่อเรา : HOMESOLUTIONCENTER CONTACT CENTER

 

Homesolutioncenter
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart