ซิก้า บูม เอพี

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

Sika Boom AP (ซิก้า บูม เอพี)
โฟมสเปรย์อเนกประสงค์ ประเภทโพลียูรีเทนชนิดขยายตัวใช้งานเอนกประสงค์
ขนาดบรรจุ 500 มล./กระป๋อง
ยีห้อ : Sika
รหัสสินค้า : 8855005005145
*ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง*

279฿

ซิก้า บูม เอพี

ซิก้า บูม เอพี

คุณลักษณะ

Sika Boom® AP เปนโฟมโพลียูรีเทน ชนิดสวนผสมเดียว สําหรับยึดเกาะหลาย ตําแหนงที่ขยายตัวสูง

การใชงาน

Sika Boom® AP ใชในการจับยึด หุมฉนาน และเติมจุดเชื่อมตอรอบๆวงกบหนา ตางและประตู ทอ และรอบๆทอระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศและโครงมาน หนาตางเปนตน นอกจากนี้ยังชวยปองกันเสียง ความเย็น และลม ฯลฯ ไดอีกดวย

คุณสมบัติ/ขอดี

 • เปนโฟมแบบ Multiposition สามารถใชไดกับทุกตําแหนง (360 O C)
 • อัตราการขยายตัวสูง
 • ใชงานไดงายโดยใชหัวฉีดวาลว (อะแดปเตอร)
 • ใชงานไดที่อุณหภูมิ (+5 O C)  แข็งตัวเร็ว
 • เปนฉนวนปองกันอุณหภูมิที่ดีเยี่ยม
 • ดูดซับเสียงไดอยางมีประสิทธิภาพ
 • ใชงานไดยาวนาน
 • ปราศจากสาร CFC/HCFC

ขอมูลผลิตภัณฑ รูปแบบ

 • สีเหลืองออน
 • ขนาดบรรจุ 500 มล. / กระปอง / (12 กระปองตอกลอง)

การเก็บรักษา

 • สภาพแวดลอมในการเก็บรักษา  ภายใตสภาพแวดลอมที่แหง และมีอุณหภูมิระหวาง +18O C และ +20O C และอยาใหโดนแสงแดดโดยตรง วิธีจัดเก็บสินคาตองจัดเก็บในแนวตั้ง กระปองที่เปดใชงานแลวจะตองใชงานใหหมดภายใน 4 สัปดาห
 • อายุของผลิตภัณฑ เก็บไดนาน 12 เดือนนับจากวันผลิตในภาชนะบรรจุเดิมที่ยังไมไดเปด และไม่มีความเสียหาย

ขอมูลทางดานเทคนิค

 • เคมีภัณฑพื้นฐาน โพลียูรีเทนชนิดสวนผสมเดียว บมตัวดวยความชื้น
 • ความเขมขน 0.024 ± 0.003 กก./ล. (= 24 ± 3 กก./ม3 )
 • เวลาในการแข็งตัว 10 ± 2 นาที ( 23O C / ความชื้นสัมพัทธ 50%)
 • อัตราการแข็งตัว สามารถตัดโฟมขนาด 20 มม. ของโฟมที่ขยายตัวแลวไดหลังจากทิ้งไว 30 นาที (23O C / ความชื้นสัมพัทธ 50%) แข็งตัวเต็มที่หลังจากผานไป 12 ชั่วโมง (23O C / ความชื้นสัมพัทธ 50%)
 • อุณหภูมิใชงาน – 40O C ถึง +80O C (สามารถทนไดชั่วคราวที่อุณหภูมิไมเกิน +100O C)
 • การนําความรอน ~ 0.033 W/mK (DIN 52 612)

คุณสมบัติทางกล / ทางกายภาพ

 • คากําลังรับแรงอัด ~ 0.04 ± 0.01 นิวตัน/มม2 โดยมีการเปลี่ยนรูป 10% ที่ (23O C / ความชื้นสัมพัทธ  50%) (DIN 53 421)
 • คากําลังรับแรงเฉือน ~0.04 ± 0.02 นิวตัน/มม2 ที่ (23O C / ความชื้นสัมพัทธ 50%) (DIN 53 427)
 • คากําลังรับแรงดึง ~0.08 ± 0.02 นิวตัน/มม2 ที่ (23O C / ความชื้นสัมพัทธ 50%) (DIN 53 430)
 • คาการยืดตัวกอนขาด ~38 ± 2% ที่ (23O C / ความชื้นสัมพัทธ 50%) (DIN 53 430)

นโยบายคุณภาพ

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่น และเห็นความสำคัญในการจัดการระบบคุณภาพ ด้านการส่งมอบสินค้า และการบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับที่จะร่วมกันรักษาระบบจัดการคุณภาพและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันเราคำนึงถึงชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายส่วนกลาง และกฎหมายท้องถิ่น

บริษัทกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้สำเร็จตามนโยบายดังต่อไปนี้

 1. การส่งมอบที่ตรงเวลา
 2. การรักษาคุณภาพให้คงที่
 3. การควบคุมต้นทุน
 4. การให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 5. การปรับปรุง และพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และการจัดการขบวนการทำงานเพื่อให้ง่าย และรวดเร็ว ลดความซับซ้อน

 นโยบายสิ่งแวดล้อม

 • ทุ่มเทอย่างต่อเนื่องที่จะป้องกันสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษและลดผลกระทบทางสภาพแวดล้อม อันประกอบไปด้วยอากาศเป็นพิษ น้ำเสีย ฝุ่นละออง ของเสียจากการอุปโภค บริโภค และการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านระบบการจัดการที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า
 • ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายแห่งประเทศไทย และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
 • ประชาสัมพันธ์ นโยบายสิ่งแวดล้อมสู่พนักงานและเปิดเผยต่อสาธารณชน
 • กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ในการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทบทวน วางแผน และการควบคุมการปฏิบัติงาน เป็นประจำ

สนใจติดต่อสั่งซื้อสินค้า ซิก้า บูม เอพี ราคาถูก จากผู้ผลิต บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด เรามีสินค้า ซิก้า บูม เอพี พร้อมส่ง สั่งง่าย ส่งไว ทั่วประเทศ หรือสามารถเช็คราคาสินค้า ได้ที่ www.buildingmaterial.co.th หรือติดตามการเคลื่อนไหว ข่าวสาร เกี่ยวกับ ซิก้า บูม เอพี หรือ ผู้ผลิต บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัดได้ที่เว็บไซต์ของเรา ได้ฟรี

ข้อดีของการซื้อ ซิก้า บูม เอพี กับเรา www.buildingmaterial.co.th

– ใส่ใจในคุณ เพราะเราใส่ใจในคุณ เราจึงเพิ่มกลุ่มสินค้าบางกลุ่มที่ตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าเฉพาะราย เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ (Elder care)

– การให้คะแนน (ติดดาว)และข้อแนะนำ สำคัญสำหรับเรา โปรดอย่าเบื่อในการสะท้อนความรู้สึกที่คุณมีต่อเรา สิ่งที่ท่านต้องการ ส่งที่ท่านคิดโปรดนำเสนอต่อเรา เป็นสิ่งที่เราต้องการเรียนรู้ พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยท่านเพียงแจ้งสิ่งที่ท่านต้องการ ทุกคำถามหรือทุกข้อเสนอแนะ ทุกเรื่องราว จะเป็นบทสะท้อนให้เราพัฒนาตัวเราเพื่อท่าน โปรดให้โอกาสเราปรับปรุงเพื่อท่าน ท่านอย่างเพิ่งท้อไปกับเรานะครับ

– เราพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าด้วยเครือข่ายขนส่งท้องถิ่น พันธมิตรร้านค้า NIM Express, SCG YAMATO Express, KERRY Express ปัจจัยขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า สถานที่ตั้ง เรามีบริการด่วนพิเศษ** โดยจัดส่งด้วยรถมอร์เตอร์ไซค์หรือรถแท๊กซี่หรือรถรับจ้างอื่น ๆ ด้วยการเก็บเงินปลายทาง ในกลุ่มสินค้าบริการพิเศษนอกเวลาทำการ เพื่อให้ท่านได้ส่งมอบงานได้อย่างทันท่วงที

**บริการด่วนพิเศษ เริ่มในพื้นที่กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และเรามุ่งมั่นที่จะขยายพื้นที่การให้บริการไปพร้อมกับเสียงสะท้อนจากคุณ

**บริการด้วยพิเศษ เริ่มเวลา 07.00-23.00 น.(เวลาปิดรับการให้บริการ)

– เราให้บริการประมาณราคาแก่ท่าน โดยท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มที่เราได้ให้ไว้ได้ อนึ่งสินค้าที่ไม่มีในเว็บ เราจะพยายามหาราคามาให้ท่าน **เริ่มแรก ประมาณราคาเฉพาะกลุ่มวัสดุก่อสร้าง

– ได้ราคายุติธรรม ส่งสินค้าตามกำหนด ไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องหารถขนส่ง ไม่ต้องหาช่าง ให้ความสะดวก ประหยัดเวลา

 

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “ซิก้า บูม เอพี”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

 

ติดต่อเรา : HOMESOLUTIONCENTER CONTACT CENTER

 

Homesolutioncenter
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart