ซีเมนต์ขัดพื้น

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

Sikafloor-3 QuartzTop (ซีเมนต์ขัดพื้น)

ยี่ห้อ : ซิก้า Sika

ขนาด : 25 กก.

สี : สีเทา

สินค้าสั่งจากโรงาน เช็คสินค้าและราคาก่อนการสั่งซื้อ

*ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง*

285฿

Sikafloor -3 QuartzTop ซีเมนต์ขัดพื้น

วัสดุเพิ่มความแกรงผิวชนิดผสมสารประกอบ

Sikafloor -3 QuartzTop ซีเมนต์ขัดพื้น

Sikafloor® -3 QuartzTop / ซิก้าฟลอร์ -3 ควอน์ตท๊อป หรือ ฟลอร์ฮาร์ด คือผงซีเมนต์พิเศษงานขัดพื้นผิวแกร่ง ชนิดไม่มีผงโลหะ  เพิ่มคุณสมบัติในการต้านทานการซึมผ่านของน้ำ  เพิ่มคุณสมบัติในการทนต่อน้ำมันและจารบี Sikafloor® -3 QuartzTop จะฝังตัวและเป็นเนื้อเดียวกันกับพื้นผิวคอนกรีตด้วยการหว่านโปรยบนคอนกรีตสด และทำการบดอัด-ขัดผิวด้วยเกรียงฉาบหรือเครื่องขัดชนิดต่างๆ ซึ่งทำให้ได้พื้นผิวที่ราบเรียบและแข็งแกร่ง หมาะกับพื้นที่โล่ง อาทิเช่น คลังสินค้า, พื้นโรงงาน, ศูนย์กระจายสินค้า,พื้นที่สาธารณะ, ภัตตาคาร และพิพิธภัณฑ์

Sikafloor-3 QuartzTop (ซีเมนต์ขัดพื้น) มีรายละเอียดดังนี้

การใชงาน

 • Sikafloor® -3 QuartzTop จะฝงตัวและเปนเนื้อเดียวกันกับพื้นผิวคอนกรีต ดวยการหวานโปรยบนคอนกรีตสด และทําการบดอัด-ขัดผิวดวยเกรียงฉาบ หรือเครื่องขัดชนิดตางๆ ซึ่งทําใหไดพื้นผิวที่ราบเรียบ และแข็งแกรง
 • เหมาะกับพื้นที่โลง อาทิเชน คลังสินคา, พื้นโรงงาน, ศูนยกระจายสินคา, พื้นที่สาธารณะ, ภัตตาคาร และพิพิธภัณฑ

คุณประโยชน

 • ทนทานตอการเสียดสีสูง
 • ทนตอแรงกระแทก
 • ราคายอมเยาว
 • ลดการเกิดฝุน
 • ทําความสะอาดงาย
 • เพิ่มความทนทานตอน้ํามัน และจาระบี
 • คุณภาพคงที่จากโรงงานผลิต
 • สีใหเลือก
 • ไมตองเพิ่มเสนใยเสริมแรงในคอนกรีต

ใบรับรอง/มาตรฐาน

ตรงตามมาตราฐานของประเทศอังกฤษ BS 8204

สภาพการเก็บรักษา : 12 เดือน นับจากวันผลิต อยูในถุงบรรจุที่ปดสนิท ในที่แหงอุณหภูมิระหวาง 5°C และ 30°C

ปริมาณการใช : ~ 5 กิโลกรัมตอตารางเมตร

คุณภาพคอนกรีต : คอนกรีตที่ใชตองมีคุณภาพสม่ําเสมอ คาการยุบตัวที่ 75 มม. ถึง 110 มม. จะได ผลงานที่ดีที่สุด ซึ่งคอนกรีตตองมีอัตราสวนการใชน้ํา/ซีเมนต ต่ําสุดเพื่อใหไดความ แข็งแรงสูง คาการรับกําลังต่ําสุด 25 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร แนะนําใหใชน้ํายาผสมคอนกรีต Sikament หรือ Sika ViscoCrete เพื่อใหไดคุณภาพ ที่ดีที่สุด

คําแนะนําการใชงาน

วิธีการใชงาน/เครื่องมือ

เครื่องพนอัตโนมัติที่เชื่อมตอกับเครื่องปูคอนกรีต : หวานโปรย Sikafloor® -3 QuartzTop ใหทั่วทันที 5กก./ตรม2 หลังจากเทปาด คอนกรีต

ทํางานดวยมือ : ยอมใหผิวหนาคอนกรีตมีน้ําเยิ้มไดบาง หวานโปรย Sikafloor® -3 QuartzTop บนคอนกรีตใหทั่วโดยแบงการทํางานเปน 2 ครั้ง (ครั้งแรก : 3 กก./ตรม. 2 ; ครั้งที่สอง : 2 กก./ตรม. 2 ) ตองดูแลใสใจการหวานโปรยใหสม่ําเสมอโดยหวานโปรยใหไกลกวา ระยะ 2 เมตร จากจุดที่ยืน

ทํางานดวยเครื่องบดอัด : หวานโปรยครั้งแรก และตามดวยครั้งที่สองตอเนื่องไปทันทีดวยปริมาณที่กําหนดให ใชงานของ Sikafloor® -3 QuartzTop Sikafloor® -3 QuartzTop เมื่อใชงานจะทําใหผิวหนาคอนกรีตแข็งแกรงขึ้น ควร ระมัดระวัง การทํางานในชวงรอยตอของคอนกรีต การทํางานในขั้นตอนทายสุด ควรเก็บความเรียบรอยดวยเกรียงฉาบเรียบอีกครั้ง รอยตอ : หลังทําการขัดเสร็จสิ้น และสรางรอยตอบนคอนกรีต ใหทําความสะอาดทันที และอุด รอยตอดวย Sikaflex วัสดุยาแนวรอยตอ

ขอควรระวังในการใชงาน : การใชงานผลิตภัณฑดังกลาวตองหลีกเลี่ยงทํางานในขณะมีลมกรรโชกรุนแรง

นโยบายคุณภาพ

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่น และเห็นความสำคัญในการจัดการระบบคุณภาพ ด้านการส่งมอบสินค้า และการบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับที่จะร่วมกันรักษาระบบจัดการคุณภาพและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันเราคำนึงถึงชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายส่วนกลาง และกฎหมายท้องถิ่น

บริษัทกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้สำเร็จตามนโยบายดังต่อไปนี้

 1. การส่งมอบที่ตรงเวลา
 2. การรักษาคุณภาพให้คงที่
 3. การควบคุมต้นทุน
 4. การให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 5. การปรับปรุง และพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และการจัดการขบวนการทำงานเพื่อให้ง่าย และรวดเร็ว ลดความซับซ้อน

 นโยบายสิ่งแวดล้อม

 • ทุ่มเทอย่างต่อเนื่องที่จะป้องกันสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษและลดผลกระทบทางสภาพแวดล้อม อันประกอบไปด้วยอากาศเป็นพิษ น้ำเสีย ฝุ่นละออง ของเสียจากการอุปโภค บริโภค และการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านระบบการจัดการที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า
 • ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายแห่งประเทศไทย และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
 • ประชาสัมพันธ์ นโยบายสิ่งแวดล้อมสู่พนักงานและเปิดเผยต่อสาธารณชน
 • กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ในการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทบทวน วางแผน และการควบคุมการปฏิบัติงาน เป็นประจำ

สนใจติดต่อสั่งซื้อสินค้า Sikafloor-3 QuartzTop (ซีเมนต์ขัดพื้น) ราคาถูก จากผู้ผลิต บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด เรามีสินค้า Sikafloor-3 QuartzTop(ซีเมนต์ขัดพื้น)  พร้อมส่ง สั่งง่าย ส่งไว ทั่วประเทศ โทรเลยวันนี้ 09-5718-9191 หรือสามารถเช็คราคาสินค้า ได้ที่ www.buildingmaterial.co.th หรือติดตามการเคลื่อนไหว ข่าวสาร เกี่ยวกับ Sika หรือ ผู้ผลิต บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัดได้ที่เว็บไซต์ของเรา ได้ฟรี

ข้อดีของการซื้อ Sikafloor-3 QuartzTop (ซีเมนต์ขัดพื้น) กับเรา www.buildingmaterial.co.th

–  ใส่ใจในคุณ เพราะเราใส่ใจในคุณ เราจึงเพิ่มกลุ่มสินค้าบางกลุ่มที่ตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าเฉพาะราย เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ  (Elder care)

–  การให้คะแนน  (ติดดาว)  และข้อแนะนำ สำคัญสำหรับเรา โปรดอย่าเบื่อในการสะท้อนความรู้สึกที่คุณมีต่อเรา สิ่งที่ท่านต้องการ  สิ่งที่ท่านคิดโปรดนำเสนอต่อเรา เป็นสิ่งที่เราต้องการเรียนรู้ พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  โดยท่านเพียงแจ้งสิ่งที่ท่านต้องการ ทุกคำถาม หรือทุกข้อเสนอแนะ  ทุกเรื่องราว จะเป็นบทสะท้อนให้เราพัฒนาตัวเราเพื่อท่าน  โปรดให้โอกาสเราปรับปรุงเพื่อท่าน  ท่านอย่างเพิ่งท้อไปกับเรานะครับ

–  เราพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าด้วยเครือข่ายขนส่งท้องถิ่น พันธมิตรร้านค้า NIM Express,  SCG YAMATO Express,  KERRY Express  ปัจจัยขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า สถานที่ตั้ง เรามีบริการด่วนพิเศษ **  โดยจัดส่งด้วย รถมอร์เตอร์ไซค์  หรือ รถแท็กซี่  หรือ รถรับจ้างอื่น ๆ  ด้วยการเก็บเงินปลายทาง  ในกลุ่มสินค้าบริการพิเศษนอกเวลาทำการ  เพื่อให้ท่านได้ส่งมอบงานได้อย่างทันท่วงที

** บริการด่วนพิเศษ เริ่มในพื้นที่กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และ เรามุ่งมั่นที่จะขยายพื้นที่การให้บริการไปพร้อมกับเสียงสะท้อนจากคุณ

** บริการด่วนพิเศษ เริ่มเวลา 07.00- 23.00 น.  ( เวลาปิดรับการให้บริการ )

–  เราให้บริการประมาณราคาแก่ท่าน  โดยท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มที่เราได้ให้ไว้ได้ อนึ่งสินค้าที่ไม่มีในเว็บ เราจะพยายามหาราคามาให้ท่าน ** เริ่มแรก ประมาณราคาเฉพาะกลุ่มวัสดุก่อสร้าง

–  ได้ราคายุติธรรม  ส่งสินค้าตามกำหนด  ไม่ต้องเดินทาง  ไม่ต้องหารถขนส่ง  ไม่ต้องหาช่าง  ให้ความสะดวก  ประหยัดเวลา

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “ซีเมนต์ขัดพื้น”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

 

ติดต่อเรา : HOMESOLUTIONCENTER CONTACT CENTER

 

Homesolutioncenter
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart