ซิก้าฟลอร์ เคียวฮาร์ด -24

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

Sikafloor- CureHard-24 ซิก้าฟลอร์ เคียวฮาร์ด -24เคลือบผิวคอนกรีต
น้ำยาเคลือบผิวคอนกรีตเพื่อลดการเกิดฝุ่น และลดการสูญเสียน้ำขณะคอนกรีตแข็งตัว

ยีห้อ : Sika

ขนาดบรรจุ : 25 ลิตร/ถัง ,200 ลิตร/ถัง

สินค้าสั่งจากโรงาน เช็คสินค้าและราคาก่อนการสั่งซื้อ

*ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง*

1,395฿8,135฿

ล้างค่า

Sikafloor- CureHard-24 ซิก้าฟลอร์ เคียวฮาร์ด -24เคลือบผิวคอนกรีต

Sikafloor- CureHard-24 ซิก้าฟลอร์ เคียวฮาร์ด -24เคลือบผิวคอนกรีต

Sikafloor- CureHard-24 ซิก้าฟลอร์ เคียวฮาร์ด -24เคลือบผิวคอนกรีต น้ำยาเคลือบผิวคอนกรีตเพื่อลดการเกิดฝุ่น และลดการสูญเสียน้ำขณะคอนกรีตแข็งตัว

การใช้งาน

 • พื้นผิวคอนกรีตทั้งเก่า และใหม่, รองรับงานขนาดเบา ทนทานต่อการขูดขีด สำหรับพื้นที่ใช้งาน อาทิเช่น คลังสินค้า, ห้องเก็บของ, ห้างสรรพสินค้า, ที่จอดรถ, สถานีบริการ, โรงจอดเครื่องบิน
 • เคลือบผิวคอนกรีตทั่วไป
 • ใช้งานได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร

คุณประโยชน์

 • พร้อมใช้งาน และทำงานง่าย
 • เพิ่มความทนทานสารเคมีบางตัว และทนทานการขูดขีด เมื่อเทียบกับคอนกรีตเปลือย
 • ลดการเกิดฝุ่น
 • ลดการสูญเสียน้ำขณะคอนกรีตแข็งตัว
 • ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น
 • ไม่เปลี่ยนสี
 • การแทรกซึมดี
 • ปราศจากสารทำละลาย
 • ค่อนข้างใส และไม่มีกลิ่นฉุน
 • ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน : ใบรับรองผลการทดสอบจาก GEOCISA Ref. P-02/01457 dated May 23,2002
ลดการสูญเสียน้ำตามมาตรฐาน ASTM-156

สี : สีใส

ขนาดบรรจุ : 25 ลิตร/ถัง, 200 ลิตร/ถัง

สภาพการเก้บรักษา : 24 เดือน นับจากวันผลิต อยู่ในถุงบรรจุที่ปิดสนิท ในที่แห้งอุณหภูมิระหว่าง 5 องศาเซลเซียส และ 30 องศาเซลเซียส

ส่วนประกอบ : โซเดียม ซิลิเกต เจือจางด้วยน้ำ

ความหนาแน่น : ประมาณ 1.2 กก./ลิตร

ประสิทธิภาพการบ่ม

การสูญเสียน้ำ (กรัม/100ซม.²) การสูญเสียน้ำเทียบกับ ASTM C309 (100% = 5.5 กรัม/100 ซม.²) การสูญเสียน้ำเทียบกับคอนกรีตเปลือย (100% = 18.7 กรัม/100ซม.²)
Sikafloor CureHard -24 10.92 198.5% 58.4%

ปริมาณเนื้อสาร : ~ 24% (โดยน้ําหนัก)

คุณสมบัติทางกล
ทนทานการขูดขีด : เพิ่มขึ้น 35% เทียบกับคอนกรีต คลาส 25 (C25) (Taber Abraser, H-22 Wheel, 1000 g / 1000 cycles)

รายละเอียดผลิตภัณฑ

ระบบการทํางาน

ใชสําหรับบมคอนกรีต 1-2 ครั้ง

ใชสําหรับเคลือบผิวเพิ่มความแกรงผิว 1-2 ครั้ง

รายละเอียดการใชงาน

ปริมาณการใช

0.15 – 0.25 ลิตร / ม2 / ครั้ง (4.7 ม2 /ลิตร) ปริมาณการใชงานอาจเปลี่ยนไป ขึ้นอยูกับ สภาพคอนกรีตเชน รูพรุน, ความเรียบ เปนตน

คุณภาพคอนกรีต

คอนกรีตใหม : พื้นผิวตองไมมีน้ําเยิ้มขึ้นมา และความแข็งแรงตองเหมาะแกการทํางาน

คอนกรีตเกา : พื้นผิวตองเรียบสะอาดปราศจากฝุน, คราบน้ำ, น้ำมัน, จาระบี

สีเคลือบผิวเกา และคราบสารเคมีทุกชนิด เพื่อใหไดผลงานที่ดี, ตองเคลือบพื้นผิวหลังคอนกรีตแหงแลว อยางนอย 7-14 วัน

การเตรียมพื้นผิว

คอนกรีตใหม : คอนกรีตตองขัดเรียบดวยเครื่องขัดผิว

คอนกรีตเกา : พื้นผิวตองทําความสะอาด ดวยเครื่องพนน้ําแรงดันสูง หรือเครื่องมือเตรียมผิวชนิด ตางๆ ตองกําจัด เศษฝุน, ซีเมนตเกา คราบสกปรกตางๆ กอนทํางาน

สภาพหนางาน / ขอจํากัด

อุณหภูมิพื้นผิว : ต่ำสุด 5°C / สูงสุด 35°C

อุณหภูมิของสภาวะแวดลอม : ต่ำสุด 5°C / สูงสุด 35°C

ความชื้นที่พื้นผิว : สามารถใชงานบน คอนกรีตสดโดยไมมีน้ำขัง

คาความชื้นสัมพัทธ : 80%

นโยบายคุณภาพ

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่น และเห็นความสำคัญในการจัดการระบบคุณภาพ ด้านการส่งมอบสินค้า และการบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับที่จะร่วมกันรักษาระบบจัดการคุณภาพและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันเราคำนึงถึงชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายส่วนกลาง และกฎหมายท้องถิ่น

บริษัทกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้สำเร็จตามนโยบายดังต่อไปนี้

 1. การส่งมอบที่ตรงเวลา
 2. การรักษาคุณภาพให้คงที่
 3. การควบคุมต้นทุน
 4. การให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 5. การปรับปรุง และพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และการจัดการขบวนการทำงานเพื่อให้ง่าย และรวดเร็ว ลดความซับซ้อน

 นโยบายสิ่งแวดล้อม

 • ทุ่มเทอย่างต่อเนื่องที่จะป้องกันสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษและลดผลกระทบทางสภาพแวดล้อม อันประกอบไปด้วยอากาศเป็นพิษ น้ำเสีย ฝุ่นละออง ของเสียจากการอุปโภค บริโภค และการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านระบบการจัดการที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า
 • ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายแห่งประเทศไทย และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
 • ประชาสัมพันธ์ นโยบายสิ่งแวดล้อมสู่พนักงานและเปิดเผยต่อสาธารณชน
 • กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ในการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทบทวน วางแผน และการควบคุมการปฏิบัติงาน เป็นประจำ

สนใจติดต่อสั่งซื้อสินค้า Sikafloor- CureHard-24 ซิก้าฟลอร์ เคียวฮาร์ด -24เคลือบผิวคอนกรีต ราคาถูก จากผู้ผลิต บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด เรามีสินค้าSikafloor- CureHard-24 ซิก้าฟลอร์ เคียวฮาร์ด -24เคลือบผิวคอนกรีต  พร้อมส่ง สั่งง่าย ส่งไว ทั่วประเทศ โทรเลยวันนี้ 09-5718-9191 หรือสามารถเช็คราคาสินค้า ได้ที่ www.buildingmaterial.co.th หรือติดตามการเคลื่อนไหว ข่าวสาร เกี่ยวกับ Sika หรือ ผู้ผลิต บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัดได้ที่เว็บไซต์ของเรา ได้ฟรี

ข้อดีของการซื้อ Sikafloor- CureHard-24 ซิก้าฟลอร์ เคียวฮาร์ด -24เคลือบผิวคอนกรีต กับเรา www.buildingmaterial.co.th

–  ใส่ใจในคุณ เพราะเราใส่ใจในคุณ เราจึงเพิ่มกลุ่มสินค้าบางกลุ่มที่ตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าเฉพาะราย เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ  (Elder care)

–  การให้คะแนน  (ติดดาว)  และข้อแนะนำ สำคัญสำหรับเรา โปรดอย่าเบื่อในการสะท้อนความรู้สึกที่คุณมีต่อเรา สิ่งที่ท่านต้องการ  สิ่งที่ท่านคิดโปรดนำเสนอต่อเรา เป็นสิ่งที่เราต้องการเรียนรู้ พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  โดยท่านเพียงแจ้งสิ่งที่ท่านต้องการ ทุกคำถาม หรือทุกข้อเสนอแนะ  ทุกเรื่องราว จะเป็นบทสะท้อนให้เราพัฒนาตัวเราเพื่อท่าน  โปรดให้โอกาสเราปรับปรุงเพื่อท่าน  ท่านอย่างเพิ่งท้อไปกับเรานะครับ

–  เราพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าด้วยเครือข่ายขนส่งท้องถิ่น พันธมิตรร้านค้า NIM Express,  SCG YAMATO Express,  KERRY Express  ปัจจัยขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า สถานที่ตั้ง เรามีบริการด่วนพิเศษ **  โดยจัดส่งด้วย รถมอร์เตอร์ไซค์  หรือ รถแท็กซี่  หรือ รถรับจ้างอื่น ๆ  ด้วยการเก็บเงินปลายทาง  ในกลุ่มสินค้าบริการพิเศษนอกเวลาทำการ  เพื่อให้ท่านได้ส่งมอบงานได้อย่างทันท่วงที

** บริการด่วนพิเศษ เริ่มในพื้นที่กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และ เรามุ่งมั่นที่จะขยายพื้นที่การให้บริการไปพร้อมกับเสียงสะท้อนจากคุณ

** บริการด่วนพิเศษ เริ่มเวลา 07.00- 23.00 น.  ( เวลาปิดรับการให้บริการ )

–  เราให้บริการประมาณราคาแก่ท่าน  โดยท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มที่เราได้ให้ไว้ได้ อนึ่งสินค้าที่ไม่มีในเว็บ เราจะพยายามหาราคามาให้ท่าน ** เริ่มแรก ประมาณราคาเฉพาะกลุ่มวัสดุก่อสร้าง

–  ได้ราคายุติธรรม  ส่งสินค้าตามกำหนด  ไม่ต้องเดินทาง  ไม่ต้องหารถขนส่ง  ไม่ต้องหาช่าง  ให้ความสะดวก  ประหยัดเวลา

Specification: ซิก้าฟลอร์ เคียวฮาร์ด -24

Size.

25 ลิตร/ถัง., 200 ลิตร/ถัง

Dimensions
Weight ไม่ระบุ

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “ซิก้าฟลอร์ เคียวฮาร์ด -24”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

 

ติดต่อเรา : HOMESOLUTIONCENTER CONTACT CENTER

 

Homesolutioncenter
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart