Sikagard-700 S ซิก้าการ์ด-700 เอส

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

ซิก้าการ์ด 700-S
วัสดุเคลือบป้องกันน้ำประเภทไซโลแซน
ยีห้อ : Sika
ขนาดบรรจุ : 3 ลิตร/กระป๋อง ,15 ลิตร/ถัง

สินค้าสั่งจากโรงาน เช็คสินค้าและราคาก่อนการสั่งซื้อ
*ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง*

1,015฿4,260฿

ล้างค่า

ซิก้าการ์ด 700-S

ซิก้าการ์ด 700-S

คุณลักษณะ

Sikagard®-700 S เปนน้ํายากันน้ําและความชื้นแบบสวนผสมเดียวสําหรับพื้น ผิวซีเมนตที่ดูดซับน้ําได น้ํายาจะซึมผานรูพรุนของพื้นผิวไดเปนอยางดี ชวยให สามารถกันน้ําไดอยางยาวนานแตไอน้ํายังสามารถระเหยผานเขาหรือออกจากพื้นผิว ได Sikagard®-700 S สอดคลองกับขอกําหนดในมาตรฐาน EN 1504-2 สําหรับการเคลือบน้ํายากันน้ําและความชื้น (ความลึกในการซึม Class I)

การใชงาน

Sikagard®-700 S ใชเปนน้ำยากันน้ําที่ไมมีสีสําหรับปองกันการดูดซับน้ำของพื้นผิว วัสดุที่ไมมีสี เชน คอนกรีต ปูนฉาบ กระเบื้องคอนกรีต ไฟเบอรซีเมนต งานกออิฐ (ดินและปูนทราย, ไมใชแกว) หินธรรมชาติ ฯลฯ Sikagard®-700 S ยังสามารถใชเปนวัสดุทารองพื้นกันน้ํากอนการเคลือบ พื้นผิวดวยน้ํายา แบบมีตัวทําละลายหรือแบบอีมัลชั่น Sikagard®-700 S ใชเปนน้ํายาเคลือบกันน้ํา (hydrophobic treatment) สําหรับพื้นผิวที่ดูดซับน้ํา เชน คอนกรีตในงานโยธา หรือโครงสรางคอนกรีตของอาคาร

 • เหมาะสําหรับปองกันการซึมผาน (หลักการขอที่ 1, วิธีการขอที่ 1.1 ของมาตรฐาน EN 1504-9)
 • เหมาะสําหรับการควบคุมความชื้น (หลักการขอที่ 2, วิธีการขอที่ 2.1 ของมาตรฐาน EN 1504-9)
 • เหมาะสําหรับการเพิ่มความตานทานความชื้น (หลักการขอที่ 8, วิธีการขอที่ 8.1 ของมาตรฐาน EN 1504-9)

คุณประโยชน

 • ลดการดูดซับน้ําในรูพรุน ชองวางเล็กๆ
 • ลดการเกิดคราบเกลือ
 • ลดการเกิดฝุนแทรกเขาไปในรูพรุนของพื้นผิว
 • เพิ่มความเปนฉนวนกันความรอน
 • สามารถเคลือบทับไดดวยน้ํายาเคลือบแบบมีสารโซเวนทและแบบน้ํา ตัวทําละลายและแบบพน
 • ใหความทนทานและกันน้ําไดดีกวาน้ํายาเคลือบกันน้ําแบบซิลิโคนทั่วไป
 • ไมทําใหลักษณะภายนอกของพื้นผิวเปลี่ยนไป
 • ลดการซึมผานของคลอไรดอิออนและการเลื่อนตัว
 • ไมกลายเปนตัวกันไอน้ํา

การทดสอบ

การอนุมัติ / มาตรฐาน ทดสอบโดย LPM – ทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐาน SIA 162/5, Report A-13719-2 ออกเมื่อเดือนเมษายน 1993 การดูดซับน้ํา, ความลึกในการซึม, ความทนทาน ตอสารอัลคาไล, การแพรของไอน้ํา สอดคลองกับขอกําหนดตามมาตรฐาน EN 1504-2 class I – MPL, Sika Tuffenwies ออกเมื่อเด ือนกันยายน 2008

ขอมูลผลิตภัณฑ

 • ลักษณะ / สี ของเหลวใสไมมีสี
 • ขนาดบรรจุ ถังขนาด 3 และ 15 ลิตร
 • การเก็บรักษา เก็บไดนาน 12 เดือนนับจากวันผลิตในภาชนะบรรจุเดิมที่ยังไมไดเปด ปดสนิทและไมมีความเสียหาย เก็บรักษาไวในสภาพแวดลอมที่เย็นและแหง ที่อุณหภูมิไมเกิน +20o C อยาใหถูกแสงแดดโดยตรง

ขอมูลทางดานเทคนิค

 • เคมีภัณฑพื้นฐาน ไซเลน/ไซล็อกเซน ผสมกันในสารทําละลายอินทรีย
 • ความหนาแนน ~ 0.800 กก./ลิตร (ที่ +20o C)
 • จุดวาบไฟ ~ 36 – 40o C

ขอมูลของระบบ

 • โครงสรางของระบบ 1-2 x Sikagard® -700 S

รายละเอียดการใชงาน

 • ปริมาณการใช ~ 0.300 – 0.500 กก./ม. 2 (0.375 – 0.625 ลิตร/ม. 2 ) ตอชั้น สําหรับพื้นผิวที่ดูดซับน้ํา ในระดับปกติทั่วไป เพื่อเพิ่มความคงทน จะตองทาอยางนอย 2 ชั้น
 • คุณภาพของพื้นผิว ไมมีฝุน คราบน้ํามัน efflorescence หรือสีเดิมติดอยู หากมีรอยราวในเนื้อคอนกรีตที่ใหญกวา 200 ไมครอน จะตองทําการซอมกอนการ ทาน้ํายา
 • การเตรียมพื้นผิว การทําความสะอาดสามารถทําไดโดยการแปรงดวยผงซักฟอกหรือโดยการฉีดพน ลางดวยน้ํา หรือการลางดวยการพนไอน้ํา ใชไดผลดีที่สุดกับพื้นผิวแหงและดูดซับไดดี พื้นผิวจะตองแหงและไมมีแองน้ําขัง

คําแนะนําดานความปลอดภัย

คําแนะนําและขอมูลเพื่อความปลอดภัยในการใชงาน การจัดเก็บและการทําลาย วัสดุเคมีภัณฑ ผูใชควรศึกษาขอมูลจากเอกสารขอมูลเคมีภัณฑ (MSDS) ในดาน กายภาพ นิเวศวิทยา ความเปนพิษ และขอมูลความปลอดภัยที่เกี่ยวของ

 

สนใจติดต่อสั่งซื้อสินค้า ซิก้าการ์ด 700-S ราคาถูก จากผู้ผลิต บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด เรามีสินค้า ซิก้าการ์ด 700-S พร้อมส่ง สั่งง่าย ส่งไว ทั่วประเทศ หรือสามารถเช็คราคาสินค้า ได้ที่ www.buildingmaterial.co.th หรือติดตามการเคลื่อนไหว ข่าวสาร เกี่ยวกับ ซิซิก้าการ์ด 700-S หรือ ผู้ผลิต บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัดได้ที่เว็บไซต์ของเรา ได้ฟรี

ข้อดีของการซื้อ ซิก้าการ์ด 700-S กับเรา www.buildingmaterial.co.th

– ใส่ใจในคุณ เพราะเราใส่ใจในคุณ เราจึงเพิ่มกลุ่มสินค้าบางกลุ่มที่ตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าเฉพาะราย เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ (Elder care)

– การให้คะแนน (ติดดาว)และข้อแนะนำ สำคัญสำหรับเรา โปรดอย่าเบื่อในการสะท้อนความรู้สึกที่คุณมีต่อเรา สิ่งที่ท่านต้องการ ส่งที่ท่านคิดโปรดนำเสนอต่อเรา เป็นสิ่งที่เราต้องการเรียนรู้ พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยท่านเพียงแจ้งสิ่งที่ท่านต้องการ ทุกคำถามหรือทุกข้อเสนอแนะ ทุกเรื่องราว จะเป็นบทสะท้อนให้เราพัฒนาตัวเราเพื่อท่าน โปรดให้โอกาสเราปรับปรุงเพื่อท่าน ท่านอย่างเพิ่งท้อไปกับเรานะครับ

– เราพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าด้วยเครือข่ายขนส่งท้องถิ่น พันธมิตรร้านค้า NIM Express, SCG YAMATO Express, KERRY Express ปัจจัยขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า สถานที่ตั้ง เรามีบริการด่วนพิเศษ** โดยจัดส่งด้วยรถมอร์เตอร์ไซค์หรือรถแท๊กซี่หรือรถรับจ้างอื่น ๆ ด้วยการเก็บเงินปลายทาง ในกลุ่มสินค้าบริการพิเศษนอกเวลาทำการ เพื่อให้ท่านได้ส่งมอบงานได้อย่างทันท่วงที

**บริการด่วนพิเศษ เริ่มในพื้นที่กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และเรามุ่งมั่นที่จะขยายพื้นที่การให้บริการไปพร้อมกับเสียงสะท้อนจากคุณ

**บริการด้วยพิเศษ เริ่มเวลา 07.00-23.00 น.(เวลาปิดรับการให้บริการ)

– เราให้บริการประมาณราคาแก่ท่าน โดยท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มที่เราได้ให้ไว้ได้ อนึ่งสินค้าที่ไม่มีในเว็บ เราจะพยายามหาราคามาให้ท่าน **เริ่มแรก ประมาณราคาเฉพาะกลุ่มวัสดุก่อสร้าง

– ได้ราคายุติธรรม ส่งสินค้าตามกำหนด ไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องหารถขนส่ง ไม่ต้องหาช่าง ให้ความสะดวก ประหยัดเวลา

Specification: Sikagard-700 S ซิก้าการ์ด-700 เอส

Size.

3 ลิตร/กระป๋อง., 15 ลิตร/ถัง.

Dimensions
Weight ไม่ระบุ

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sikagard-700 S ซิก้าการ์ด-700 เอส”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

 

ติดต่อเรา : HOMESOLUTIONCENTER CONTACT CENTER

 

Homesolutioncenter
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart